FacebookYouTubeTwitterInstagram

Konto Rady Rodziców

53 1240 1503 1111 0010 8565 4395

W roku szkolnym 2019/20 wysokość składki na rzecz Rady Rodziców  wynosi 200 zł
(dla drugiego i kolejnego dziecka z jednej rodziny w naszej szkole wynosi 100 zł) 
Wpłat można dokonywać w ratach miesięcznych lub innych.
14:17 06.09.2019 | przez: BW

Dnia 12.09.2019 (czwartek) o godzinie 17:00 odbedzię się zebranie z rodzicami uczniów klas II i III.

Zebranie rodziców uczniów klas III (IIIB- IIIH) rozpoczyna się spotkaniem ogólnym w auli szkoły a następnie spotkaniem w salach z wychowawcami.

Rodzice uczniów klas II (IIA- IIF) spotykają się z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

Spotkanie rodziców uczniów klasy IIG odbędzie się w terminie późniejszym.

 

09:17 05.09.2019 | przez: BW

Dnia 2 września rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego: 

Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020 

  

Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki  lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego  lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020  będą uczyć się w klasach VII i VIII szkół podstawowych  lub w liceach ogólnokształcących.

 

Program  zakłada  przyznanie 500 stypendiów  na okres od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r., w kwocie 400 zł miesięcznie -  najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria  i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Szczegółowe informacje, w tym regulamin przyznawania stypendiów, instrukcja  oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.pl  oraz  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego  
ul. Artura Grottgera 4, piętro V, pok. 513, 537, 538 
tel. (81) 47 81459; (81) 44 16709; (81) 44 16716; (81) 44 16 713

     

Wnioski o przyznanie stypendium można składać: 

·         przez placówkę pocztową na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin 

·         w formie elektronicznej na adres http://liboi.lubelskie.pl lub poprzez ePUAP (Adresskrytki ePUAP: /umwlwl/skrytka) 

·         osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wLublinie

w terminie od 2 do 20 września 2019 r. 

16:03 04.09.2019 | przez: MŁ
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin
 
1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.
2. Wnioskodawcą powinien być: · rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego; · uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat; · w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.
3. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, rodziny niepełnej, zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane przez siły przyrody i przez działania ludzi).
Wnioskodawca wypełnia 
 • wniosek (załącznik nr  2)

 • oświadczenie o wysokości dochodu rodziny (załącznik nr 3),

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych oraz ich przetwarzanie w Systemie Informacji Oświatowej (załącznik nr 4).

Wymienione załączniki znajdują się również na stronie Urzędu Miasta w zakładce-lublin.eu/eurzad/opisy-uslug/wydzial-oswiaty-i-wychowania/udzielanie-pomocy-materialnej-ocharakterze-socjalnym-dla-uczniow-i-sluchaczy-zamieszkalych-na-terenie-miasta-lublin.

Wnioski należy SKŁADAĆ DO 16 WRZEŚNIA 2019r. w sekretariacie szkoły lub u psychologa szkolnego pok. 44.
 
 
10:25 03.09.2019 | przez: BW

Dnia 05 września 2019 r. odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych:

17:00 – klasy I po szkole podstawowej

18:00 – klasy I po gimnazjum

Zebrania rozpoczynają się spotkaniem ogólnym w auli szkoły.

 

Dyrektor Szkoły

Stanisław Stoń

08:35 27.08.2019 | przez: BW

Dnia 02 września 2019 r. odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

według następującego porządku:

           9:00 – msza św. w Kościele Garnizonowym

           10:00 – uroczystość w szkole

 Po uroczystym rozpoczęciu odbędą się spotkania z wychowawcami klas.

 Przypominam uczniom, że w tym dniu obowiązuje strój galowy.

            Dyrektor Szkoły

            Stanisław Stoń

 

 

08:35 27.08.2019 | przez: BW

W ostatnim okresie odbyły się dwie międzynarodowe olimpiady informatyczne, w których Polskę reprezentował nasz absolwent, zwycięzca  XXVI Olimpiady Informatycznej, Marek Skiba.  Pod koniec lipca 2019 roku, w Bratysławie zakończyła się 26. Olimpiada Informatyczna Krajów Europy Środkowej. Marek zdobył w tych zawodach złoty medal

W dniach 4 - 11 sierpnia 2019 roku, w Baku odbyła się XXXI Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna. W olimpiadzie wzięło udział 327 zawodników z wielu krajów.

zdjęcie reprezentantów na IOI 2019

Na tych zawodach Marek (trzeci od lewej) zdobył brązowy medal.

Jest to najlepszy wynik  w historii Naszej Szkoły, szkół lubelskich i województwa lubelskiego.

Gratulujemy!

13:38 12.08.2019 | przez: MP

Aktualny wykaz podręczników znajduję się w załączniku poniżej.

 

Spis podręczników

10:11 15.07.2019 | przez: BW

Informujemy, że Sekretariat szkolny w okresie wakacyjnym czynny jest w godzinach 9:00 - 13:00.

12:59 11.07.2019 | przez: BW

Serdecznie gratulujemy tegorocznym absolwentom Naszej Szkoły wyników egzaminu maturalnego. Podobnie jak w ubiegłych latach I Liceum Ogólnokształcące może poszczycić się rezultatatami wyrózniającymi się na tle miasta i całego województwa. Poniżej przedstawiamy wyniki z przedmiotów, z których liczba zdających była największa:

 

Poziom podstawowy:

 • j. polski 67,8%,
 • matematyka 90,4%,
 • j. angielski 95,6%.

Do egzaminu z przedmiotów obowiązkowych przystąpiło 210 osób.

 

 

Poziom rozszerzony:

 • j. polski 63,6% - zdawały 34 osoby,
 • matematyka 78% - zdawało 109 osób,
 • biologia 72,3% - zdawało 66 osób,
 • chemia 75,3% - zdawało 66 osób,
 • fizyka 74,1% - zdawało 50 osób,
 • geografia 70% - zdawało 38 osób,
 • j. angielski 83,1% - zdawało 181 osób,
 • informatyka 82,6% - zdawało 19 osób.

 

O tym jak Liceum im. Stanisława Staszica wypadło na tle innych szkół Lublina można przeczytać na stronach Kuriera Lubelskiego i Dziennika Wschodniego.

22:41 10.07.2019 | przez: PD