FacebookYouTubeTwitterInstagram
Pomoc materialna o charakterze socjalnym
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin
 
1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.
2. Wnioskodawcą powinien być: · rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego; · uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat; · w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.
3. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, rodziny niepełnej, zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane przez siły przyrody i przez działania ludzi).
Wnioskodawca wypełnia 
  • wniosek (załącznik nr  2)

  • oświadczenie o wysokości dochodu rodziny (załącznik nr 3),

  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych oraz ich przetwarzanie w Systemie Informacji Oświatowej (załącznik nr 4).

Wymienione załączniki znajdują się również na stronie Urzędu Miasta w zakładce-lublin.eu/eurzad/opisy-uslug/wydzial-oswiaty-i-wychowania/udzielanie-pomocy-materialnej-ocharakterze-socjalnym-dla-uczniow-i-sluchaczy-zamieszkalych-na-terenie-miasta-lublin.

Wnioski należy SKŁADAĆ DO 16 WRZEŚNIA 2019r. w sekretariacie szkoły lub u psychologa szkolnego pok. 44.
 
 
10:25 03.09.2019 | przez: BW
Powrót