FacebookYouTubeTwitterInstagram
Organizacja egzaminu maturalnego w I LO

Wszyscy zdający mają obowiązek zapoznania się z zaktualizowanymi procedurami maturalnymi oraz wytycznymi MEN, CKE i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie rygoru sanitarnego podczas egzaminu.

- zdający maturę po raz pierwszy odbiorą naklejki kodowe i hasła do systemu OBIEG podczas egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym;
- zdający poprawiający wyniki matury odbiorą naklejki kodowe i hasła do systemu OBIEG podczas pierwszego egzaminu, do którego przystąpią;
- zdający będą wpuszczani na egzamin do szkoły w następujący sposób /dotyczy dni od 8 do 10 czerwca 2020 r./:
* zdający w sali gimnastycznej- przez małą salę gimnastyczną, od strony boiska (godz. 08:15 i godz. 13:15)

* zdający w auli i w salach na parterze – przez wejście frontowe:

Aula- 08:00 i 13:00

sala nr 9- 08:15 i 13:15

sala nr 18- 08:25 i 13:25

sala nr 19- 08:35 i 13:35

sala nr 20- 8:45 i 13:45
* zdający w salach na drugim pierwszym i drugim piętrze i na niskim parterze– przez wejście od parkingu:

sala nr 24- 08:05 i 13:05

sala nr 28 i 33- 08:10 i 13:10

sala nr 50- 08:15 i 13:15

sala nr 26- 08:25 i 13:25

sala nr 2- 08:35 i 13:35

sala nr 1- 08:40 i 13:40

* zdający w salach na pierwszym i drugim piętrze – przez nowe wejście od Godebskiego (po prawej stronie od wejścia głównego- wejście od Al. Racławickich)

sala nr 45- 08:00 i 13:00

sala nr 30- 08:10 i 13:10

sala nr 47- 08:15 i 13:15

sala nr 29- 08:25 i 13:25

sala nr 46- 08:35 i 13:35

sala nr 32- 08:45 i 13:45

Harmonogram na pozostałe dni znajduje się tutaj 
- po egzaminie zdający będą wypuszczani z sal sukcesywnie, na sygnał dany przez pracowników szkoły;

- każdy zdający powinien przynieść dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem, własne przybory do pisania (długopis z czarnym wkładem, pióro z czarnym atramentem), maseczki i rękawiczki /używane do pracy z kalkulatorami, słownikami, tablicami wzorów/ oraz przybory niezbędne na danym egzaminie.

- zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

- szkoła zapewni słowniki na egzamin z języka polskiego, Wybrane wzory matematyczne, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki;
- zdający nie mogą przynosić telefonów komórkowych, książek, pomocy naukowych, maskotek itp. ponieważ nie ma możliwości zapewnienia miejsca na ich przechowywanie w szkole;
- w sytuacjach wyjątkowych można będzie przechować wierzchnie ubranie w wyznaczonych miejscach w workach foliowych;

- zdający nie powinni przebywać na terenie szkoły w przerwach między turami egzaminów ani spożywać tu posiłków, jednak w wyjątkowych przypadkach będzie można spożyć przyniesiony posiłek w stołówce szkolnej;

- szkoła zapewnia zdającym kalkulatory, które będą dezynfekowane;

- szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść małą butelkę wody;

- zdający w sali gimnastycznej proszeni są o przyniesienie obuwia zmiennego.

 

Przypominamy, że:

 1. Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk znajdującego się przy wejściu do szkoły.
 2. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).

4.  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

·         podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie (bezpośredni kontakt z nauczycielem),

·         wychodzi do toalety,

·         wychodzi z sali egzaminacyjnej.

5.   Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć przez zakryte usta i nos przez cały egzamin.

 1. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 2. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika, przed skorzystaniem z tego materiału należy zdezynfekować ręce korzystając ze znajdującego się tam dozownika z płynem dezynfekcyjnym.
 3. Nie można kontaktować się z innymi zdającymi.
 4. Nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 5. Należy przestrzegać higienę kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 6. Należy zachować odpowiedni dystans od innych zdających oraz unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 7. Losowanie numerów stolików podczas egzaminu maturalnego przeprowadza przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
 8. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 9. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 10. W przypadku EM z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania sprzętu konieczna będzie komunikacja zdającego z administratorem pracowni albo z członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby powinny mieć zakryte usta i nos.
 11. Ze względu na specyfikę naszej szkoły (wąskie korytarze) zdający po wejściu do szkoły o wskazanej godzinie idą bezpośrednio do sal, w których będą zdawać egzamin. Zdający wchodząc do szkoły oraz wychodząc ze szkoły poruszają się wyznaczonymi trasami oraz zachowują odpowiednie odstępy miedzy sobą unikając tworzenia grup.
17:00 01.06.2020 | przez: BW
Powrót