FacebookYouTubeTwitterInstagram
Oferta edukacyjna

Zasady rekrutacji do I LO im. St. Staszica w Lublinie na rok szkolny 2020/2021

  


 

 

Profile Klas I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie

 

 

Klasa A

pre-IB

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania
i uzdolnienia w zakresie nauk humanistycznych, jak też w zakresie przedmiotów ścisłych.

  • zajęcia (z wyjątkiem języka ojczystego) prowadzone w języku angielskim
  • od trzeciej klasy nauka 6 wybranych przedmiotów
  • kurs krytycznego myślenia (TOK)
  • obowiązkowy egzamin maturalny z języka ojczystego, języka obcego i matematyki  oraz 3 innych przedmiotów realizowanych w czasie dwuletniego kursu
  • nauka w małych grupach
  • nauka praktyczna: laboratoria, zajęcia w terenie, projekty badawcze, eseje porównawcze i dyskusje

Do klasy z maturą międzynarodową wszystkich kandydatów obowiązuje wyłącznie pisemny sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego.

 

Termin sprawdzianu:

01 lipca 2020 r. – godz. 14:00

 

Zbiórka kandydatów zdających sprawdzian uzdolnień kierunkowych w dniu 01 lipca 2020 r. o godzinie 13:30

 

Szczegóły dotyczące sprawdzaniu znajdują się tutaj.

 

Warunkiem uczestnictwa w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

 

Warunkiem przyjęcia do klasy z maturą międzynarodową jest zaliczenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz zakwalifikowanie się do szkoły w rekrutacji elektronicznej.

 

Formularz zgłoszeniowy do klasy I pre - IB należy złożyć osobiście lub przesłać go drogą elektroniczną na adres rekrutacjaib@lo1.lublin.eu (szkoła potwierdza przyjęcie formularza, w przypadku braku wiadomości zwrotnej należy sprawdzić SPAM).

Wypełnione formularze będę przyjmowane do 22 czerwca 2020 r.

 

W związku z tym, że sprawdzian kompetencji językowych do klasy I pre-IB odbędzie się wyłącznie w formie pisemnej, informujemy, że oprócz testu (wzorem lat ubiegłych) przewiduje się udzielenie dodatkowo szerszej wypowiedzi pisemnej na zadany temat.

Informacji w sprawie klasy pre-IB udziela również koordynator p. Monika Trznadel 

 

 Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, fizyka 

Przykładowy egzamin z 2018 roku do klasy IB

 

 

Klasa B

społeczno-prawnicza

Jesteś osobą otwartą, umiesz pracować zespołowo, jesteś kreatywny i komunikatywny,
chcesz zrozumieć mechanizmy funkcjonowania państw, społeczeństw i instytucji życia publicznego?

Profil ten jest profilem humanistycznym przeznaczonym dla uczniów, którzy chcą rozszerzać zainteresowania dotyczące problemów życia społecznego, polityki i prawa. Dzięki tej wiedzy lepiej zrozumiesz otaczającą rzeczywistość, a dzięki uczestniczeniu jako obserwator
w rozprawach sądowych nabędziesz doświadczenia w funkcjonowaniu w sprawach społecznych i publicznych.

A co po maturze?

Absolwenci klasy humanistycznej mogą kontynuować edukację na kierunkach prawniczych
i społecznych takich jak: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, pedagogika, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, kryminologia.

 

Klasa Akademicka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmiot uzupełniający

elementy prawoznawstwa

Języki obce

angielski, drugi język: francuski lub włoski

Aby powstała grupa językowa na danym poziomie zaawansowania (nauczanego drugiego języka obcego),  grupa musi liczyć min. 14 osób.

W przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, historia

 

 

Klasa C

ekonomiczna

 

Jeśli cechuje Cię postawa otwarta, przedsiębiorcza, interesujesz się  ekonomicznymi problemami współczesnego świata, posiadasz predyspozycje organizacyjne, to właśnie klasa dla Ciebie! Klasa, w której na większość problemów patrzymy przez pryzmat liczb, klasa
w której udoskonalisz swoje zdolności i umiejętności w dziedzinach związanych z ekonomią. Klasa, która przygotuje Cię nie tylko do wymarzonych studiów ale również do Olimpiad
i Konkursów przedmiotowych, m.in: do Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Przedsiębiorczości i Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

A co po maturze?

 

Absolwenci tej klasy kontynuują naukę na kierunkach studiów takich jak: ekonomia, matematyka i finanse, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse, zarządzanie.

 

Klasa objęta patronatem Szkoły Głównej Handlowej

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

matematyka, geografia, język angielski

Przedmiot uzupełniający

elementy ekonomii

Języki obce

angielski, drugi język: hiszpański (podstawowy lub kontynuacja) lub niemiecki (kontynuacja)

Aby powstała grupa językowa na danym poziomie zaawansowania (nauczanego drugiego języka obcego),  grupa musi liczyć min. 14 osób.

W przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Nauka w tej klasie jest wzbogacona o zajęcia z ekonomii w języku angielskim.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, geografia

 

 

Klasa D

matematyczno-fizyczno-informatyczna

Twoje zainteresowania dotyczą  nauk ścisłych? Posiadasz umiejętności logicznego rozumowania? Chcesz zgłębiać tajniki algorytmiki i programowania w popularnych językach? Chcesz programować roboty? Nie boisz się wyzwań?

Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś TAK, to klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna jest dla Ciebie! To klasa w której w gronie osób o takich samych zainteresowaniach będziesz mógł w miłej i przyjaznej atmosferze poszerzać swoją wiedzę.
To klasa dla osób o sprecyzowanych zainteresowaniach matematycznych, fizycznych
i informatycznych. To zespół ludzi biorących udział w wielu konkursach i olimpiadach zarówno na poziomie ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Uczniowie tej klasy odnoszą sukcesy w międzynarodowych olimpiadach z informatyki, astronomii i fizyki.

Program nauczania oparty jest na rozbudzaniu ciekawości i dociekliwości ucznia.

A co po maturze?

Absolwenci tego profilu kontynuują naukę na różnych kierunkach studiów  m.in.: architekturze, automatyce i robotyce, budownictwie, computer science, elektrotechnice, informatyce, matematyce, matematyce stosowanej, fizyce, mechatronice, telekomunikacji, sieciach komputerowych i bezpieczeństwie systemów informatycznych, ekonomii

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

matematyka, fizyka, informatyka

Języki obce

angielski, drugi język: hiszpański (podstawowy lub kontynuacja) lub niemiecki (kontynuacja)

Aby powstała grupa językowa na danym poziomie zaawansowania (nauczanego drugiego języka obcego),  grupa musi liczyć min. 14 osób.

W przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Nauka w tej klasie jest wzbogacona o język angielski techniczny.

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, fizyka

 

 

 

Klasa E,F (dwie klasy)

biologiczno-chemiczna

Jeśli chcesz: zrozumieć znaczenie przemian biologiczno – chemicznych zachodzących
w otaczającym świecie, rozwijać zdolności krytycznego myślenia, poznawać środowisko
za pomocą obserwacji i doświadczeń, to wybór tych klas będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni. W tej klasie zdobędziesz szeroką wiedzę z biologii i chemii. W czasie trwania nauki prowadzone są zajęcia fakultatywne z wykładowcami Uniwersytetu Medycznego
oraz praktyczne zajęcia gościnnie np. na Wydziale Farmaceutycznym UM, w Centrum Symulacji Medycznej UM czy Collegium Anatomicum UM.

A co po maturze?

Nauka w tej klasie umożliwia kontynuowanie nauki na kierunkach studiów, takich jak: analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, medycyna, stomatologia, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, medycyna sądowa, weterynaria i inne.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

biologia, chemia

Przedmioty uzupełniające

edukacja ekologiczna, zajęcia fakultatywne z wykładowcami Uniwersytetu Medycznego

Języki obce

klasa E: angielski, drugi język: francuski (podstawowy lub kontynuacja) lub niemiecki (kontynuacja)

klasa F: angielski, drugi język: hiszpański (podstawowy lub kontynuacja) lub niemiecki (kontynuacja)

Aby powstała grupa językowa na danym poziomie zaawansowania (nauczanego drugiego języka obcego),  grupa musi liczyć min. 14 osób.

W przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Nauka w tej klasie jest wzbogacona o język angielski medyczny.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

kl E: język polski, matematyka, biologia, chemia

kl F: język polski, matematyka, biologia, chemia

 

Klasa G

politechniczna

Czy klasa politechniczna to dobry wybór? Jeśli fascynujesz się  naukami ścisłymi takimi
jak matematyka, fizyka i nie boisz się wyzwań biorąc udział w licznych olimpiadach
i konkursach to ta klasa jest właśnie dla Ciebie. To świetna propozycja na rozwijanie swoich zainteresowań i doskonalenie swoich talentów. To klasa, która umożliwi Ci zobrazowanie swoich projektów poprzez wydruki 3D.

Jako przedmioty uzupełniające odbywające się w klasie drugiej i trzeciej realizowane są:

Ø  elementy mechaniki technicznej,

Ø  elementy komputerowego wspomagania projektowania (CAD)

Profil politechniczny pozwoli uczniom zdawać egzamin maturalny z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym bez konieczności realizowania dodatkowych zajęć. Przygotuje bardzo dobrze do zdania matury z matematyki zarówno na poziomie podstawowym
jak i rozszerzonym, umożliwiając dobry start na różne kierunki studiów wyższych.

A co po maturze?

Absolwenci tego profilu podejmują studia na kierunkach m.in takich jak:

architektura, budownictwo, elektrotechnika, energetyka, fizyka, fizyka techniczna, inżynieria materiałów, lotnictwo i kosmonautyka, matematyka, matematyka stosowana, matematyka
z optyką, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, optyka, energetyka, telekomunikacja, kryptografia, kryminalistyka, systemy bezpieczeństwa,

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

matematyka, fizyka,

Języki obce

angielski, drugi język: hiszpański (podstawowy lub kontynuacja) lub niemiecki (kontynuacja)

Aby powstała grupa językowa na danym poziomie zaawansowania (nauczanego drugiego języka obcego),  grupa musi liczyć min. 14 osób.

W przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Nauka w tej klasie jest wzbogacony o język angielski techniczny.

Przedmioty uzupełniające

elementy mechaniki technicznej, elementy komputerowego wspomagania projektowania (CAD)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, fizyka