FacebookYouTubeTwitterInstagram

Od 12.08.2020 r. do 18.08.2020 r. w godz. 10:00 – 14:00 będą przyjmowane od kandydatów, którzy znajdą się na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia, oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu 8-klasisty.

 

Kandydaci proszeni są jednocześnie o dostarczenie 2 fotografii podpisanych na odwrocie i dokumentacji medycznej ze szkoły podstawowej.

 

Prosimy o obecność rodziców kandydatów, ponieważ będą musieli podpisać szkolny druk podania o przyjęcie do liceum.

 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych dostępną pod adresem https://lo1.lublin.eu/staszic/files/klauzule.pdf

 

 

 

                                         Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

 

                                                           Kamil Kamiński

13:35 26.06.2020 | przez: PD

 

Zapraszamy uczniów na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1 września 2020 roku według następującego harmonogramu:

 

 

Klasy pierwsze- godz. 9:00

 

 

wejście do szkoły wejściem głównym od Al. Racławickich

 

 

Klasy drugie- godz. 11:00

 

 

Klasy 2AP- 2EP- wejście do szkoły od strony parkingu

 

 

Klasy 2AG- 2EG- wejście do szkoły od strony patio, od ul. Godebskiego

 

 

Klasy trzecie- godz. 12:00

 

 

wejście do szkoły wejściem głównym od Al. Racławickich

 

 

Spotkanie w szkole odbędzie się w reżimie sanitarnym.

 

13:35 26.06.2020 | przez: PD

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 otrzymaliśmy listy od :

 

Prezydenta Miasta Lublin

 

Wojewody Lubelskiego

 

Kuratora Oświaty w Lublinie

11:53 13.06.2020 | przez: PC

Wniosek o przyjęcie kandydata w postepowaniu uzupełniającym znajduję się tutaj : 

 

WNIOSEK 

11:53 13.06.2020 | przez: PC

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie z niepełnosprawnością ze szkół ponadpodstawowych będą mogli skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Przewiduje to „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”.

W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegóły w załączniku:

 

 

Dodatkowych informacji udziela pani psycholog Violetta Dobies (vdobies@lo1.lublin.eu).

11:53 13.06.2020 | przez: PC

W dniach od 1 do 18 września 2020 roku prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu stypendialnego skierowanego do szczególnie uzdolnionych uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, informatycznych,  języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim i w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczną naukę w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej lub będą kontynuować naukę w trzyletnim liceum ogólnokształcącym lub będą rozpoczynać bądź kontynuować naukę w czteroletnim liceum ogólnokształcącym.

Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty dostępne będą na stronie internetowej: www.lubelskie.pl w zakładce „Stypendia” oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4.

 

Z uwagi na istniejącą sytuację epidemiczną wszelkie pytania dotyczące projektów stypendialnych można kierować pod nr telefonów (81)44 16713, (81)44 16716, (81)47 81410, (81)47 81459, (81)44 16709 lub za pośrednictwem skrzynki e-mail:stypendia_rpo@lubelskie.pl.

11:53 13.06.2020 | przez: PC

Drodzy Uczniowie, z okazji inauguracji roku szkolnego 2020/ 2021 Dyrekcja i Grono Pedagogiczne I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie życzy Wam wiele wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów, pogłębiania swojej wiedzy oraz entuzjazmu do podejmowania nowych wyzwań.

Uczniom, którzy rozpoczynają naukę w I LO im. St. Staszica w Lublinie, życzymy by szkoła była dla Was miejscem przyjaznym i fascynującym, a zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiły Wam poznanie własnych talentów i osiągnięcie sukcesów.

 

Do życzeń dołączamy pismo od Prezydenta Miasta Lublin, Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin i Dyrektora Wydziału Oświaty w Lublinie.

 

Pismo

11:53 13.06.2020 | przez: PC

 

Po zapoznaniu się  z wynikami testów ósmoklasisty, od 31 lipca 2020 r. do 04.08.2020 r. do godz. 15:00, będzie możliwość zmiany preferencji we wnioskach rekrutacyjnych.

Aby dokonać zmiany należy: 

 

1. Zgłosić się do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru, złożyć odpowiedni formularz o wycofanie wniosku i tym samym odblokowanie konta kandydata (formularz będzie dostępny w sekretariacie szkoły).

 

2. Dokonać stosownych zmian we wniosku rekrutacyjnym (kandydat ma możliwość zmiany szkoły lub klasy).

 

3. Złożyć nowy wniosek do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru (według nowego wniosku).

Prosimy Kandydatów chętnych do dokonania zmian we wniosku, aby nie odkładali tej czynności na ostatnią chwilę.

 

11:53 13.06.2020 | przez: PC

14 lipca 2020 odbyła się w Ratuszu konferencja prasowa Prezydenta Miasta Lublin, na której poinformowano, że Miasto Lublin przystępuje do budowy przy I LO nowoczesnej sali gimnastycznej z widownią oraz kompleksów boisk z bieżnią i skocznią. Informacja szczegółowa znajduje się tutaj

11:53 13.06.2020 | przez: PC

Od 1 września 2020 roku w szkole wznawia dzialaność gabinet stomatologiczny. Gabinet ma podpisaną umowę z NFZ na świadczenia do 18 roku życia. Wszystkie zabiegi profilaktyczno-lecznicze wykonywane są bezpłatnie. 

Gabinet jest przystosowany do pracy w warunkach pandemii, zgodnie z wytycznymi MZ i pracuje w obecnie obowiązującym reżimie sanitarnym. Wyrażenie zgody na zabiegi profilaktyczne wiąże się tylko z wykonywaniem cyklicznych badań i zabiegów nieinwazyjnych zapobiegających procesom próchnicowym. Po każdym badaniu, w przypadku stwierdzenia zębów wymagających leczenia inwazyjnego, opiekun prawny otrzyma informacje odnośnie konkretnych zębów i będzie mógł podjąć decyzję co do leczenia (prywatnie lub w szkole). Osoby, które wyrażą zgodę na zabiegi profilaktyczne są proszone o wypełnienie i podpisanie stosownego oświadczenia. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601675768.

11:53 13.06.2020 | przez: PC